Algemene leveringsvoorwaarden Inner Focus B.V. 2021

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Zorgaanbieder: de rechtspersoon, die zorg verleent binnen het domein van de geestelijke gezondheidszorg.

Cliënt: een natuurlijke persoon die zich tot zorgaanbieder wendt of Heeft gewend teneinde zorg te ontvangen dan wel deze reeds ontvangt.

Overeenkomst: de coaching- of begeleidingsovereenkomst.

Zorgverlener: de voor de zorgaanbieder werkzame beroepsbeoefenaar die met de cliënt in het kader van de coaching- of begeleiding persoonlijk contact heeft.

Zorg: coaching of begeleidingstraject

Coaching/ Begeleiding: activiteiten gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie van de cliënt opdat hij/zij eigen regie kan blijven behouden. Onder begeleiding valt ook ondersteuning. Hierop is de Wet maatschappelijk ondersteuning (WMO 2015) van toepassing.

Praktijk: de ruimte van de zorgverlener, inclusief wachtkamer, balie of andere ruimtes waar de cliënt als onderdeel van het traject gebruik van maakt.

Naastbetrokkene(n): familie, partners, vrienden of andere naasten van de cliënt.

Vertegenwoordiger: de (wettelijk) vertegenwoordiger van de cliënt als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek. De vertegenwoordiger treedt in de rechten en plichten van de cliënt uit hoofde van deze algemene voorwaarden voor zover de cliënt wilsonbekwaam is en voor zover de vertegenwoordiger hiertoe is gemachtigd op grond van de wet of door middel van een persoonlijke schriftelijke machtiging door de cliënt.

Zorgplan: een in samenspraak met de cliënt opgesteld plan, waarin de algemene gegevens en het beeld van de cliënt, zijn beperkingen, mogelijkheden en wensen, doelen, actieplan, evaluatie en rapportage aan de orde komen. Onder het zorgplan wordt ook het coaching– of het begeleidingsplan verstaan.

Dossier: De zorgverlener heeft de plicht een dossier in te richten met betrekking tot de zorg van de cliënt. In het dossier neemt hij gegevens op over de gezondheid van de cliënt, de verrichtingen, verklaringen van de cliënt en bewaart hij de gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede hulpverlening. Hieronder wordt ook het patiëntendossier of het zorgdossier verstaan.

Kwaliteitsstandaarden: richtlijnen, zorgmodules en zorgstandaarden, die betrekking hebben op het gehele zorgproces en die vastleggen wat goede zorg is.

Indicatiebesluit: een verzekerde die in aanmerking wil komen voor WLZ zorg moet hiervoor een aanvraag indienen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ bepaalt in een indicatiebesluit of iemand toegang heeft tot de WLZ.

Incident: is een gebeurtenis tijdens het traject die tot schade aan de cliënt, derden of medewerker van de zorgaanbieder heeft geleid, had kunnen leiden of (nog) zou kunnen leiden.

Beschikking: het besluit waarbij is vastgelegd of en zo ja, naar welke aard, omvang en duur een zorgvrager in aanmerking komt voor een zorgaanspraak op grond van de WMO 2015. Deze beschikking wordt afgegeven door het college van burgemeester en wethouders (B en W).

Traject: Duur van de coaching/begeleiding.

 

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de tussen de cliënt en de zorgaanbieder gesloten overeenkomst.

2. De Algemene Voorwaarden zijn zowel van toepassing op ambulante zorg en worden toegepast ongeacht de wijze waarop de zorg wordt gefinancierd.

3. Partijen kunnen niet afwijken van deze Algemene Voorwaarden tenzij dat in een individueel geval expliciet is overeengekomen en de afwijking niet in het nadeel is van de cliënt. Dergelijke afwijkingen dienen schriftelijk te zijn vastgelegd.

ARTIKEL 3 – WIJZIGING

Deze Algemene Voorwaarden kunnen slechts worden gewijzigd door de directie van Inner Focus B.V.

ARTIKEL 4 – NAASTBETROKKENE(N)

1. De zorgaanbieder heeft enkel contact met naastbetrokken, met toestemming van cliënt of op initiatief van cliënt.

2. Indien gewenst kan de cliënt zich laten bijstaan door iemand naar keuze om te helpen een weloverwogen keuze te maken ten aanzien van de zorg.

ARTIKEL 5 – DUIDELIJKE INFORMATIE

De cliënt heeft recht op die informatie die noodzakelijk is om weloverwogen keuzes over de zorg te kunnen maken. Alle informatie die aan de cliënt wordt verstrekt moet naar inhoud, vorm en moment op een voor de cliënt geschikt niveau zijn. De zorgverlener gaat bij de cliënt na of deze de informatie heeft begrepen en of er nog vragen zijn.

ARTIKEL 6 – ZORG SPECIFIEKE INFORMATIE

1. Voorafgaand aan het tot stand komen van de overeenkomst bepalen de zorgverlener en cliënt in onderling overleg welke zorg het beste bij de cliënt past en wisselen zij informatie uit, die relevant is voor de zorg. In ieder geval wordt besproken:

Het recht op vrije keuze van de zorgverlener binnen de mogelijkheden van de zorgaanbieder;

De naam van de verantwoordelijke zorgverlener en die van andere betrokken zorgverleners;

De ervaring van de betrokken zorgverleners;

Overige aspecten, zoals de wachttijd en (aanvullende) kosten.

2. Indien de cliënt uitdrukkelijk heeft aangegeven informatie over het zorgtraject niet te willen ontvangen, kan het verstrekken van informatie achterwege blijven.

3. Naast het bepaalde in lid 1 kan informatie over het zorgtraject alleen achterwege blijven in het uitzonderlijke geval dat het verstrekken daarvan kennelijk ernstig nadeel voor de cliënt oplevert.

 

ARTIKEL 7 – ALGEMENE INFORMATIE

De zorgverlener stelt de cliënt, afgestemd op de behoefte en mogelijkheden, informatie ter beschikking. De zorgverlener geeft informatie over:

De zorgaanbieder en de gang van zaken van het zorgproces, zoals:

De intake, het opstellen van een eventueel zorgplan, de zorgverlening en het maken van afspraken die betrekking hebben op de specifieke situatie van de cliënt;

Betaling voor kosten voor aanvullende diensten, eigen risico en de mogelijk niet vergoede zorg;

De klachten- en geschillenregeling;

De huisregels;

Omgang van de zorgaanbieder met naastbetrokkenen;

De bereikbaarheid van de zorgaanbieder en/of de zorgverlener in geval van een noodsituatie;

Het privacyreglement, de privacyverklaring, het gebruik van persoonsgegevens voor onderzoek en over maatregelen rondom privacy;

ARTIKEL 8 – TOT STAND KOMEN VAN DE OVEREENKOMST

De overeenkomst tussen de cliënt en de zorgaanbieder komt uitsluitend tot stand indien:

De cliënt of diens vertegenwoordiger kenbaar heeft gemaakt de overeenkomst te willen aangaan, en

De zorgaanbieder redelijkerwijs van oordeel is dat de hulpvraag van de cliënt op grond van de bij de zorgaanbieder aanwezige mogelijkheden kan worden beantwoord, en Een voor de financiering noodzakelijke verwijzing, indicatiebesluit is afgegeven dan wel een beschikking door de gemeente of vergoeding door werkgever is toegekend of cliënt betaald zelfstandig de zorgaanbieder

ARTIKEL 9 – HET OPSTELLEN VAN HET ZORGPLAN

1. De zorgverlener start de zorg na akkoord van de overeenkomst binnen 4 weken op.

2. De zorgverlener doet, in overeenstemming met de professionele standaard, op basis van het overleg tussen zorgverlener en cliënt een voorstel voor een zorgplan aan de cliënt. Waar mogelijk wordt het zorgplan samen met cliënt opgesteld.

3. Binnen 6 weken na de start van de zorg is het zorgplan volledig opgesteld en door cliënt of zijn (wettelijk) vertegenwoordiger ingestemd. Deze 6 weken zijn om een volledig beeld te krijgen van de hulpvraag en deze verder uit te diepen.

4. Indien cliënt of zorgverlener afwijking van het zorgplan noodzakelijk acht, vindt onderling overleg plaats. Het zorgplan is een leidraad, maar geen vast gegeven. Het is belangrijk dat de zorg meebeweegt met de cliënt.

Het zorgplan bevat in ieder geval:

De doelen met betrekking tot de zorg voor een bepaalde periode gesteld, gebaseerd op de wensen, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt. Eventueel met in achtneming van de beschikking van de gemeente;

De wijze waarop de zorgverlener en de cliënt de gestelde doelen proberen te bereiken;

Wie voor de verschillende onderdelen van de zorg verantwoordelijk is en op welke wijze afstemming plaatsvindt tussen meerdere zorgverleners, en wie de cliënt op die afstemming kan aanspreken.

De wijze waarop de cliënt zijn leven wenst in te richten en de ondersteuning die de cliënt daarbij van de zorgverlener zal ontvangen.

De frequentie waarmee en de omstandigheden waaronder het zorgplan met de cliënt zal worden geëvalueerd en geactualiseerd.

In het geval van een nieuwe beschikking van de gemeente in ieder geval een evaluatie van het begeleidingsplan plaatsvindt.

ARTIKEL 10 – DOSSIER

1. Het dossier bevat, naast het zorgplan en de in de wet- en regelgeving geregelde onderwerpen, het volgende:

In overleg met de cliënt welke naasten bij de zorgverlening worden betrokken of over de zorgverlening worden geïnformeerd en de wijze waarop dat gebeurt en desgewenst welke personen juist niet;

De wensen en voorkeuren van de cliënt inclusief contra-indicaties voor zorginterventies;

De voortgang (incl. rapportages, evaluaties, etc.) van de zorgverlening;

Incidenten en calamiteiten voor zover deze gevolgen hebben voor de zorgverlening of de gezondheidstoestand van de cliënt.

2. Het dossier blijft gedurende de zorg ter beschikking van de cliënt; cliënt heeft altijd recht op inzage en kan een kopie krijgen.

ARTIKEL 11 – SECOND OPINION BIJ BEHANDELING

De zorgaanbieder zal alle redelijke medewerking verlenen aan een door de cliënt gewenste second opinion en bespreekt op verzoek van de cliënt de resultaten van de second opinion ook als de cliënt deze heeft gevraagd zonder medewerking van de zorgaanbieder.

ARTIKEL 12 – PRIVACY TIJDENS DE ZORGVERLENING

De zorgaanbieder hanteert een privacyreglement.

 

ARTIKEL 13 – KWALITEIT VAN ZORG

Als norm voor goed zorgverlener schap gelden de gedragsregels van de verschillende beroepsgroepen, kwaliteitsstandaarden, normen ontleend aan de laatste stand van de wetenschap en praktijk alsmede algemeen aanvaarde uitgangspunten. Afwijking van protocollen en richtlijnen moet de zorgaanbieder motiveren, aan de cliënt uitleggen en vastleggen in het dossier.

ARTIKEL 14 – TOEGANKELIJKHEID RUIMTES

Alle ruimtes die van belang zijn voor de cliënt moeten voldoende toegankelijk zijn.

ARTIKEL 15 – INCIDENTEN

1. Zo spoedig mogelijk na een incident dat voor de cliënt merkbare gevolgen heeft of kan hebben, informeert de zorgaanbieder de betreffende cliënt en/of diens vertegenwoordiger over:

De aard en de oorzaak van het incident;

Of en welke maatregelen zijn genomen om soortgelijke incidenten in de toekomst te voorkomen.

2. Als een incident gevolgen heeft voor de gezondheidstoestand van de cliënt, bespreekt de zorgaanbieder de voor de aanpak daarvan mogelijke zorgverleningsalternatieven met de cliënt en/of diens vertegenwoordiger en maakt afspraken over de aanvang van de gekozen zorg en het vervolg.

ARTIKEL 16 – ZORG OP AFSPRAAK

1. Als de zorg plaatsvindt op een vooraf afgesproken moment, zorgt de zorgaanbieder ervoor dat het voor de cliënt duidelijk is wanneer en op welk tijdstip de betreffende zorg zal plaatsvinden.

2. De zorgaanbieder houdt bij het plannen van afspraken zoveel mogelijk rekening met wensen, voorkeuren en beperkingen van de cliënt.

3. Indien de cliënt of zorgverlener een gemaakte afspraak niet kan nakomen, moet deze uiterlijk 24 uur van tevoren worden geannuleerd, tenzij er sprake is van een zwaarwichtige reden.

4. De cliënt wordt geïnformeerd over eventuele extra wachttijd ten opzichte van de afgesproken tijd.

5. De zorg vindt plaats in de praktijk van de zorgverlener, op locatie van Inner Focus, in de buiten lucht of bij cliënt thuis. Cliënt en zorgverlener spreken dit in overleg af.

ARTIKEL 17 – EEN CLIËNT – MEER ZORGVERLENERS

De zorgaanbieder handelt naar de afspraken afkomstig uit het opgestelde zorgplan bij de verdeling van taken en verantwoordelijkheden.

 

ARTIKEL 18 – GOED CLIËNTSCHAP

1. Elke cliënt legitimeert zich voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst op verzoek van de zorgaanbieder met een wettelijk erkend, geldig legitimatiebewijs en overlegt eventueel het indicatiebesluit of de beschikking. Kan de cliënt desgevraagd een dergelijk legitimatiebewijs of de beschikking niet tonen, dan is de zorgaanbieder gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst niet te starten op totdat de cliënt de noodzakelijke gegevens heeft overlegd.

2. De cliënt houdt zich aan de huisregels en onthoudt zich naar beste kunnen van gedrag dat risico oplevert voor de veiligheid van derden en zorgverlener.

3. De cliënt werkt mee aan instructies en maatregelen van de zorgaanbieder gericht op de (brand)veiligheid.

4. Indien de zorg plaatsvindt in het huis van de cliënt, biedt de cliënt alle noodzakelijke medewerking om de zorgverlener in staat te stellen de zorg te leveren conform regelgeving betreffende de arbeidsomstandigheden.

5. De cliënt dient zelf de nodige zorg in acht te nemen om schade aan of vermissing van zijn eigendommen te voorkomen.

ARTIKEL 19 – INFORMATIEPLICHTEN

1. De cliënt geeft de zorgaanbieder, mede naar aanleiding van diens vragen, naar beste weten de inlichtingen en de medewerking die deze redelijkerwijs voor het uitvoeren van de overeenkomst nodig heeft.

2. Wanneer zich tussentijds wijzigingen voordoen in de situatie van de cliënt die kunnen leiden tot verandering van (de omvang van) de te leveren zorg, is de cliënt gehouden de instelling daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

3. De cliënt die bij de zorgaanbieder op een wachtlijst staat en gedurende de wachttijd de zorg laat uitvoeren door een andere zorgaanbieder, meldt dit aan de eerstgenoemde zorgaanbieder zodra hij met de andere zorgaanbieder is overeengekomen dat de zorg daar zal plaatsvinden.

ARTIKEL 20 – BETALING

1. De cliënt is de zorgaanbieder de overeengekomen prijs verschuldigd voor de overeengekomen zorg en diensten voor zover deze niet rechtstreeks door het zorgkantoor, werkgever of de gemeente worden betaald.

2. Indien de financiering van de zorg niet zeker is, bijvoorbeeld door het ontbreken van een verwijzing, indicatiebesluit of beschikking, wordt er geen zorg geleverd. Bij gerede twijfel over het al dan niet verkrijgen van de financiering treden zorgaanbieder en cliënt met elkaar in overleg.

3. Voor de vooraf overeengekomen door de zorgaanbieder in rekening te brengen (aanvullende) kosten van zorg en diensten stuurt de zorgaanbieder een duidelijke en gespecificeerde factuur aan de cliënt, met daarin opgenomen een betalingstermijn van 14 dagen.

4. De zorgaanbieder stuurt na het verstrijken van de betalingstermijn een betalingsherinnering en geeft de cliënt de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van de herinnering alsnog te betalen.

5. Als na het verstrijken van de tweede betalingstermijn nog steeds niet is betaald, is de zorgaanbieder gerechtigd rente en buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de eerste betalingstermijn. De rente is gelijk aan de wettelijke rente.

 

ARTIKEL 21 – HUISREGELS

De zorgaanbieder hanteert huisregels. Deze worden uitgereikt aan cliënt tijdens de start van de het zorgtraject.

ARTIKEL 22 – BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

De overeenkomst eindigt:

Bij switchen naar een andere zorgverlener;

Met instemming van beide partijen;

Na een eenzijdige, ondubbelzinnige opzegging van de overeenkomst

door de cliënt;

Na een eenzijdige opzegging door de zorgaanbieder met inachtneming van het bepaalde in artikel 24;

Overlijden van de cliënt;

Op de einddatum genoemd in het indicatiebesluit;

Wanneer de geldigheidsduur van de beschikking waarop de overeenkomst is gebaseerd is afgelopen.

ARTIKEL 23 – NIEUWE BESCHIKKING

1. Indien de zorg wordt geleverd op grond van een beschikking en de geldigheidstermijn van de beschikking op korte termijn afloopt en zorg nodig blijft, is de zorgaanbieder behulpzaam bij het aanvragen van een nieuwe beschikking.

2. Wanneer de hulpvraag van cliënt zich naar aard en omvang zodanig ontwikkelt dat de instelling niet meer in staat is om verantwoorde zorg te leveren binnen de grenzen van de in de beschikking aangegeven aard en omvang van de zorgaanspraak ondersteunt de instelling de cliënt bij het aanvragen van een nieuwe beschikking.

ARTIKEL 24 – OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST DOOR DE ZORGAANBIEDER

De zorgaanbieder is gerechtigd de overeenkomst op te zeggen, indien:

De financiering, de verwijzing, de indicatie of een geldende beschikking voor de zorg komt te ontbreken; de zorgaanbieder gaat hier evenwel niet toe over indien de instelling meent dat het stopzetten van de zorg op dat moment onverantwoord is omdat sprake is van noodzakelijke zorg;

De cliënt herhaaldelijk diens verantwoordelijkheden uit de overeenkomst niet nakomt of kan nakomen, daarop herhaaldelijk is aangesproken maar hij of zij zijn of haar gedrag niet verandert en dit heeft geleid tot een zodanige situatie dat het langer voortduren van de overeenkomst in redelijkheid niet langer van de zorgaanbieder kan worden gevergd;

De cliënt zodanig ernstige strafbare feiten begaat die een duidelijke weerslag hebben op de relatie met de zorgverleners, dat het voortduren van de overeenkomst niet langer in redelijkheid van de zorgaanbieder kan worden gevergd;

Door toedoen van naasten van de cliënt ernstige spanningen met de zorgverleners ontstaan, waardoor voortzetting van zorgvuldige zorg ernstig wordt bemoeilijkt;

Indien de zorgvraag van de cliënt dusdanig verandert dat het niet meer van de zorgaanbieder kan worden verlangd dat zij de zorg verleent zoals is overeengekomen en is vastgelegd in het zorgplan.

ARTIKEL 25 – KLACHTENREGELING

De zorgaanbieder beschikt over een op de wet gebaseerde en voldoende bekend gemaakte regeling voor afhandeling van klachten en behandelt klachten overeenkomstig deze klachtenprocedure.

ARTIKEL 26 – GESCHILLENCOMMISSIE VOOR WLZ

De cliënt kan in het kader van zorg omschreven in de Wet langdurige zorg naast de andere bestaande mogelijkheden een geschil voorleggen aan een geschilleninstantie conform de Wet kwaliteit klachten en geschillen en zorg indien de behandeling van de klacht in onvoldoende mate de ontevredenheid van de cliënt of instelling wegneemt, indien de klachtenregeling niet voldoende is nageleefd of in redelijkheid niet kan worden verlangd dat de cliënt onder de gegeven omstandigheden zijn klacht over een gedraging van de zorgaanbieder in het kader van de zorgverlening bij de zorgaanbieder indient.